ASCII! AAAAAAHHHHHHH!!!!!

posted January 3, 2003 by Jer

Jer

Whoa... like... freaky and stuff.

          .~=zzzzhzzsssszz<..~<+=szzhhhhhhhhhz~  
         -=hzsssssssssssssz+===+=szzhhDDhs+++sz~  
         <hzssssssssssssss===++=sszzhhDDDhs<- ~<' 
        '=hsssssssssssssss=+<<+=sszzhhhhDhhhDhs- .. 
       .=zsssssssss=sssss=++++=sszzzhhDhhhDhhhDz-  
       .=zsssssssss=++sss+++ssssszzzhhhDhhDDDhhhDz-  
       <hsssssssss++++==+++ssssszzhhhhhhhhhDhDzzhDz~ 
      -zsssssssss=+==++++=sssszzzhhhhhhhhhhhhDs--<hh+.
      +zssssssss=++ss=++sssszzzzhhhhhhhhhDhhzhD= ~h= 
      ~zsssssssss++ssssszzzzzzzhhhhhhhhhhhhDDhzsh.-+=~ 
  '-   .=zss=+=sss++=ssszzhhhzzzhhhhhhhhhhhhhDhhz-~~+++- 
  ~=<-  -zs=++++=s++=zzzzhhDhhhhhhhhDhhhhhhhhhB=+h--+<<+. 
  .<<++- -s=++==++++=zzzhhhDDhhhhhhhhDDhhhhhDhhBs.+++<<+<. 
  -(-~+++=++=sss=+=zzhhhDDDhhhDhhhhDDhDDhhDDDhDs.<=<<(+~ 
   (-..-<=sssssshszzhhhhhDhhhhDhhhhhhhDDDhhDDhhz++<<<<+' 
   '<-....-=zzsszhzhhDhDDDhhhDDhhhhDhDhDDhhhDDhh+(<<<+<  
   -<'.....-=zzzhzhhhhhDhhhhDhhhhhhDhDhDDhhDDDs<(<<<+'  
    -+-.....'(=zhhzhhDDDhhhhhhhhhhhDhDhhDhhhssz<<<(+(  
    -<-..''''-~=hhzzzshhhDDDhhDhhDhhhDDhDh+~=z<(<<+.  
     -=(.'----'<hh+h=~+zh=+shhzhhhDhzsszhh=+s+(<<=~   
     ~zz+-'----<hs<z(-<hs(<=h==sz=<<(+==sz+(=<(<+<   
    .+zszz(----<h+~+~-<z++<(z=++=s(--<hs~=+s+~(=<    
    .=sszzz+~-'+z~---'~z(~(=hs- .~-'~ss.''+<~=(    
    's=zzzzDz<-==''--'(s~<<=hs' '---~sz' .<(<(     
    ~sszzhhhh=(=(.'---~+~(.<hs' '-----sz. '+(-.     
    <sszzhhDz(~(-''-----~- (h< .---~~-=s(--z+'     
    =szzhhhhz~-''''------- 's<-----<<~~~(-~hz-     
    'sszhhhhDs~~~-'''-------~<(~----(+~~~~~<Dz'     
    ~hshhhhhDz-(+-''''---------------++~(~~sDs'     
    <hzhhhhDDz-(=-''''--------------'~=<((+hD=.     
    +hhDhhDDhs--=+--'''-------''-'---<s<((zhDs.     
    =DDhhDhhh=--<s<-''--------~~~~-'~s=((=hhDs.     
   .zDhzzhzzh=--~<s=~--------=hhhhz+~<((<zhhDz'     
   -hzzshhzzz<--~(<ss<-------zBBBBBD+~((=hhhhh-     
   (sszhDhhDz('-~(<<+s=(-----<DDhhDD+~((zhhhDh-     
   .=shhzzzhDh~'--~<<<<+=+~----sDhhh+~(~+hhhhDD-     
   ~hhs==szhss-''--~(<<<<s=(----sDh(-~~~shhDhDB<     
  'zz====zz('(-''---~(<<<<+s=(---~---~<==szhhDB+.     
  +hs====z+'-<-'----~~(<<<<<=s+<<((<+sDh==szszh<     
 .~zz=====z=--(-'''----~((<<<<+++===+=DDDDDDhz<-.     
'(=zhss===szz~---'''-----~~~((<<<<<<<(=BBDDDDDBz-      
szsshs=s==szh+'-'''''------~~(((<<<<<<z==hDDDDDDhss+<('   
====zhssssszhh('--''''-------~~(((<<<<=(~zDDDDDDBDDBBDh=-  
====shzssszzhDs~-'-''''--------~((<<<+=(+hDDDDDDDDDDDDDBD=' 
=====shzszhzhDDs(--''''---------~((<<++<zDDDBDDDDDDDDDDDDBh(
====sszhzzzhhDDDDs<~-''----------~(<<(+zhhhDDBDBDDhDDDDBDDBD
=====zshhhzhDDDDDDDh=(-''-------'-~~(+zDhhhhDDDDDDDDDDDDDDDh
====ssszhDhhDDDDDDDDDDs+~-'''''-(=sszhhhhhhhhhDDhhhDDDDDDDDh
====ssszzhDDDDDDDDDDDDDhzs=+++=zhhhDDhhhhhhhhDDDhhDhDDDDDDDh
=====sszzzhDDDDDBDDDDDDDhhhhhhhhhhDDDhhhhhhhDDhhhhhhDDDDDDDD

Ascii-o-matic at Typorganisim. Go. Play. Have fun.